دندان شیری

کلینیک دندانپزشکی » دندان شیری

یسب

مرداد ۱۳۹۶

کشیدن و ترمیم دندان های شیری کودکان

کشیدن و ترمیم دندان های شیری کودکان ، کودکان از لحظه تولد ۱۲ دندان شیری در دهان خود زیر لثه ها دارند که منتظر بیرون آمدن هستند. زمان دندان درآوردن کودکان با هم فرق دارد. بعضی از پدر و مادرها تصور می کنند که چون دندان های شیری بعدا از دهان کودکشان می افتد و دندان های دائمی به جای آنها در می آید چندان مهم نیستند. اما باید توجه داشته باشند که برای رشد دندان های دائمی و سالم بودن آنها و هضم درست خوارکی ها و ظاهر صورت و نحوه حرف زدن دندان شیری در کودکان مهم هستند. اگر به موقع و درست به دندان های شیری رسیدگی شود این موارد در آینده برای کودک مشکلی ایجاد نمی کنند. دندان های آسیاب شیری آخرین دندان های شیری می باشند که از دهان کودک می افتد. در وضعیت معمولی این دندان ها حتی تا سن ۱۲ سالگی آنها با دندان های دائمی عوض نمی شوند، دندان های شیری ۲۰ تا هستند که رفته رفته با دندان های همیشگی کودک عوض می شوند. اگر دندان های شیری به خوبی محافظت و رسیدگی نشوند منجر به دندان درد و همچنین عارضه های گوناگون دیگر در کودک بعد از درآمدن دندان های دائمی می شود. پوسیده شدن دندان خیلی سریع در کودکان منجر به دندان درد و آبسه می شود. […]